Podmínky ochrany osobních údajů

1. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je DormiMed s.r.o., IČ 07301740 se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou adresa: Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno; email: info@dormimed.cz.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

3. Zákonný důvod zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

4. Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů je:

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Plnění smlouvy
Plnění smlouvy nebo jednání o jejím uzavření – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. Např. zpracovávání údajů pro přípravu smlouvy se zákazníkem nebo doručení objednané zásilky.

Údaje, které jsou správci poskytovány, jsou používány k tomu, aby Vás správce mohl kontaktovat zpět s odpovědí na Vaše požadavky pro účely plnění smlouvy, úspěšné vyřízení Vašich objednávek, pro účely tvorby webové stránky, programování a školení.

Všechny další osobní údaje jsou zpracovány v zákonném titulu „oprávněný zájem“, protože jsou nezbytné k zajištění chodu služby. Oprávněný zájem správce – zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě. Například zaměstnavatel má oprávněný zájem zpracovávat životopis uchazeče.

Newsletter (oprávněný zájem)
Za účelem zasílání newsletterů jsou zpracovávané osobní údaje, které upozorňují na nově vydané články na tomto webu nebo obsahují rady, tipy a návody relevantní pro oblast, kterou se zabýváme.

Komentáře (oprávněný zájem)
Když uživatelé přidají komentář na tyto webové stránky, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa uživatele a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu. Komentáře uživatelů mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.

Kontaktní formuláře (oprávněný zájem)
Na těchto webových stránkách najdete kontaktní formuláře, které slouží pro poptání našich služeb nebo pro zaslání dotazu či jiné informace. Tyto formuláře sbírají osobní data pouze za účelem zpětného kontaktování s odpovědí.

Anketa (oprávněný zájem)
Když se uživatelé účastní ankety na těchto webových stránkách, ukládá se jejich IP adresa, která slouží k zamezení opakovaného hlasování v anketě. Odpovědi v anketě se neukládají.

Cookies (oprávněný zájem)
Během využívání těchto webových stránek mohou být určité informace shromažďovány pomocí cookies. Například při přihlašování (pokud má uživatel na našich stránkách zřízen účet) nebo pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení přihlašovacích údajů, jména, emailové adresy nebo webové stránky do cookies. Podrobné informace o cookies naleznete na těchto webových stránkách.

Vložený obsah z dalších webů (oprávněný zájem)
Příspěvky na těchto webových stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby uživatel navštívil tyto jiné webové stránky. Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o Vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat Vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Analytika (oprávněný zájem)
Tyto webové stránky využívají služeb Google Analytics pro anonymní analýzu chování uživatelů těchto webových stránek, aby mohli být nalezeny a opraveny chyby v uživatelském rozhraní. Tato služba může využívat cookies k mapování Vašeho pohybu na těchto webových stránkách. Více informací naleznete na stránkách služby www.google.com/analytics.

5. Rozsah zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou získávány, pokud:

 • nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek,
 • se přihlásíte na školení,
 • přidáte k příspěvku komentář,
 • si objednáte službu na našich webových stránkách,
 • nám pošlete poptávku na naše služby,
 • s námi uzavřete smlouvu,
 • nám údaje sami poskytnete e-mailem, telefonicky nebo jiným způsobem.

Zpracovávány jsou tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení nebo název firmy,
 • poštovní adresa,
 • telefonní číslo,
 • e-mailová adresa,
 • IP adresa,
 • identifikace prohlížeče, operačního systému a další informace pro analýzu návštěvnosti,
 • cookies.

6. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje:

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu),
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 20 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Pokud je přidán komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Pro uživatele, kteří se registrují na těchto webových stránkách (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři těchto webových stránek mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

7. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby:

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (DormiMed) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

8. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

9. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

10. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře a nebo stažením ukázky jedné z nabízených e-knih. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.11.2018.